"¯à} ë>à}ìšàA¡ º³ƒ³Kã ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> [Î[i¡\> ó¡ãƒì¤A¡ *Òüì¹ A¡A¡[W¡}>à J«àÒüƒKã >à>¤à [Î[i¡ *Òüì¹ ...

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, ë³ 16@ Òü[–ƒÚà K¤o¢ì³–i¡[A¡ [³[>[Ê¡ö *ó¡ Òàl¡ü[Î} &–ƒ "¤¢à> &[ó¡Ú΢>à Ѭàá ®¡à¹t¡ [³Î> ("¤¢à>) Kã ³Jàƒà íº¤àA¡ "[ÎKã "šå>¤à ÎÒ¹ 4041 ºå¤à >à>¤à t¡àÄÒ>¤ƒà ë>àk¢¡ ÒüÊ¡ ë\à>Kã *Òü>à ³[ošå¹Kã A¡A¡[W¡}>à J«àÒüƒKã ºå¤à->à>¤à ÎÒ¹ "³à *Òü칡ÒàÚ>à ºà*ì=àA¡ìJø¡ú Òü´£¡àº ë¯Ê¡ [ƒ[Ê¡öC¡[A¡ ³>å}W¡>¤à ³Úà} Òü´£¡àº>à ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> [Î[i¡\> [ó¡ƒì¤A¡ ëA¡i¡ìKà[¹ƒà ë>àk¢¡ ÒüÊ¡t¡à ³ìA¡àA¡ *Òüì¹ ÒàÚ[¹¡ú
Ѭàá ®¡à¹t¡ [³Î> ("¤¢à>) Kã ëÊ¡i¡ [³Î> ƒàÒüì¹C¡¹, ë>šø³ [Kt¡A塳à¹Kà šàl¡üìW¡ "[ÎKà ¯à[¹ ÅàĤƒà ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šà ³tå¡}ÒüÄà, Ѭàá ®¡à¹t¡ [³Î> ("¤¢à>) Kã ³Jàƒà íº¤àA¡ "[ÎKã "šå>¤à ÎÒ¹ 4041 ºå¤à >à>¤à t¡àÄÒ>¤ƒà ë>àk¢¡ ÒüÊ¡ ë\à>Kã *Òü>à J«àÒüƒKã ºå¤à >à>¤à ÎÒ¹[> ÒàÚ>à ºà*ì=àAá¤à A¡A¡[W¡} "³Îå} ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> [Î[i¡ì\> [ó¡ƒì¤A¡ ëA¡i¡ìKà[¹ƒà ë>àk¢¡ ÒüÊ¡[A¡ ³ìA¡àA¡ t¡à¹¤à ³Úà} Òü´£¡àº>à Ѭàá Îå¹ì¤G> 2018 Kã &¯àƒ¢ ó¡}ºK[>¡ú &¯àƒ¢ "[Î ëÚ씂àA¡šKã ³t¡³[ƒ ëA¡àÄà 뺚ÃKà JR¡ÒÀB¡ƒ¤[>¡ú [¹\Âi¡ "[Î R¡[Î ºà*ì=àA¡[J¤[>¡ú
[Kt¡A塳à¹>à ³Jà t¡à>à ÒàÚ, íº¤àA¡ "[ÎKã "šå>¤à ÎÒ¹ 4041 >à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ëA¡i¡ìKà[¹ƒà ºå¤à->à>¤à t¡àÄÒ>¤[>¡ú "Òà>¤Kã *Òü>à ³ã[Å} ºàÛ¡ "³Kã ³=v¡û¡à íº¤à íº¤àA¡ "[ÎKã ÎÒ¹ 500 *º Òü[–ƒÚà ëA¡i¡ìKà[¹ƒà W¡à}ƒ´•¤à šàR¡ì=àA¡Òü¡ú "ƒåKà 뺳ìÒï¤à ³ã[Å} ºàÛ¡ "³à ëÚà ÎÒ¹[Å} "ƒå¤å>à ë\à>-5 ÒàÚ[ƒ ë>àk¢¡ ë\à>, ÒüÊ¡ ë\à>, ë>àk¢¡ ÒüÊ¡ ë\à>, Îàl¡ük¡ ë\à> "³Îå} ë¯Ê¡ ë\à> ÒàÚ>à JàÚìƒàv¡ûå¡>à ÎÒ¹[Å} "ƒå ºå¤à >à>¤à t¡àÄÒ>¤[>¡ú
ë>àk¢¡ ÒüÊ¡ ë\à>Kã *Òü>à šåÄà ÎÒ¹ 164 Ѭá Îå¹ì¤G> 2018 &¯àƒ¢[A¡ƒ³A¡ ºå¤à->à>¤à t¡àĤƒà A¡A¡[W¡}>à J«àÒüƒKã ºå¤à >à>¤à ÎÒ¹ "³à *Òü[J¤Kà ëºàÚ>>à ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> [Î[i¡ì\> [ó¡ƒì¤A¡ ëA¡i¡ìKà[¹ƒà ³Úà} Òü´£¡àº>à ³ìA¡àA¡ t¡à¹A¡šà "[Î 'ìJàÚ šå´•³B¡ã *Òü>à W¡à*ì=àA¡W¡¤[> ÒàÚ>à [Kt¡A塳à¹>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡[J¡ú
&¯àƒ¢ "[ÎKンA¡ ºå¤à->à>¤à t¡àĤKã ³*}-³ìt¡ïKã ³t¡à}ƒà šÀƒå>à, W¡[Ò "[ÎKã \à>å¯à[¹Kã t¡à} 4 ƒKã ³àW¢¡ 10 ó¡à*¤à íº¤àA¡ "[ÎKã ÎÒ¹ 4041 ³v¡û¡à "³³³t¡à *Òü>à [³[>[Ê¡ö>à ÒàÙà Òü[–ƒìšì–ƒ–i¡ &ì\[X "³>à ³=} ³=} W¡vå¡>à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à [Ò¹³[Å}ƒà ºå¤à->à>¤Kã ëi¡Ê¡ A¡Úà šàR¡ì=àA¡Òü¡ú ëi¡Ê¡[Å} "ƒåKã ³>å}ƒà J«àÒüƒKã ³¹ç¡*Òü¤[> ÒàÚ>à ëºï¤à Úà[¹¤[Î ºÕ¡à}-t塳à}ƒà ëJàR¡ Òೃ¤à (*š> [ƒ[ó¡ìA¡Î> [óø¡) "³Îå} ÎÒ¹[Å} "ƒåKã W¡àÚì=à¹[Aá¤à "ì³à;-"A¡àÚ "³[ƒ ó¡v¡à Òà*[ƒ[Å} ëºàÒü[Å> ëJà³[\>¤Kã ³*}-³ìt¡ï "ƒå[> ÒàÚ¤à ÚàÒü¡ú ëi¡Ê¡ "[ÎKã "šå>¤à ³àA¢¡ 4000 [> ÒàÚ[¹¡ú
ÎÒ¹[Å}Kã ºå¤à->à>¤à W¡à}ƒ´•¤à "[΃à ë>àk¢¡ ÒüÊ¡ ë\à> ëA¡i¡ìKà[¹Kã *Òü>à šåÄà &¯àƒ¢ ³[¹ íº¤ƒà ³[ošå¹>à ">ã ó¡}¤[>¡ú "ƒåKà "ìt¡àÙà &¯àƒ¢ ">ã "ƒå>à ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> Òüì>à쮡Î> &–ƒ ë¤Ê¡ ëšø[C¡Å[A¡ ëA¡i¡ìKà[¹ƒà [³ì\à¹à³Kã ¤àÒüìi¡ "³Îå} ë¤Ê¡ [Î[i¡ Òü> ëÎà[ºƒ ë¯Ê¡ ë³ì>\ì³–i¡[A¡ &¯àƒ¢>à [Î[B¡³Kã ¹à}ìšà ÎÒ¹>à ó¡}ìº ÒàÚ[¹¡ú

Leave a Reply

Your email address will not be published.