[Å–µã[Å} =àìƒàAáì´Ã ...

Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 13@ =¤A¡ ³ó¡³ƒKã ó¡à[J¤à º>àÒü A¡Xi¡öG> A¡´š[>Kã [Å–µã "[> =àìƒàAá´¬ƒKã ëÎA塸[¹[i¡ ëó¡à΢[Å}>à A¡ºìÒï칡ú
šàl¡üKã [ºJå> "³>à ÒàÚ, ®¡à¹[t¡Úà Òü>óø¡à ëšøàì\C¡ [º[³ìi¡ƒA¡ã ¯àA¢¡ÎàÒüi¡ Òü>-W¡à\¢ *Òü¤à ¹à\Ñ‚à>Kã [ÎJ¹ƒKã "ìÅàA¡ Å´¶¢ "³Îå} "àγKã º³[ƒ}ƒKã [¤ƒåÚåi¡ ³\峃๠R¡¹à} >å}[=º šå} 3.30 ë¹à³ t¡à¤ƒà >å}A¡à*ƒà ³ãó¡à¤[Å} "ƒå>à =àìƒàAá´¬[>¡ú
š>¤à ÚàÒü ³ìJàÚ "[> ³àyû桃à íº¤à =¤A¡ ³ó¡³ƒKã =à "[ÎKã 10 Kã "Úåv¡û¡à ³ÅA¡ JR¡ƒ¤à Jå;ºàÒü šàÚ¤à ³ã*Òü[Å}>à ó¡à[J¤[>¡ú [¤"àÒü[š&º "[Î &>&ó¡ 빺ì¯Kã ³Jàƒà [\[¹¤à³-tå¡šåº ë¹ºì¯ ºàÒü> ëÅ[´Ã¤à A¡´š[> "³[>¡ú
[\[¹¤à³ [ƒ[Ê¡öC¡ šå[ºÎ, t¡ì³}ìºà} [ƒ[Ê¡ööC¡ šå[ºÎ "³Îå} 37 Ç¡¤à "àÎà³ ¹àÒüó¡ºÎA¡ã A¡àR¡¤å>à ó¡à[J¤à >å[³;t¡Kã šàv¡û¡A—¡>à ³àÚîA¡ JàÚìƒàA—¡¹Kà [=-×´¬Kã =¤A¡ W¡x¹A¡šƒKã ³ãó¡à¤[Å} "ƒå>à ³Jà t¡à>à ³ìJàÚ "[> šå¤à R¡ì´ÃàÒüƒ¤ƒKã =àìƒàAá´¬à *ÒüK[> =à\>[¹¡ú
³ìJàÚ "[>³A¡ ëÎA塸[¹[i¡ ëó¡à΢[Å}>à A¡´š[>Kã ³[¹ íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà [ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú

Leave a Reply

Your email address will not be published.