[Î&[¤ ...

Òü´£¡àº, &[šøº 15@ [¤ì[š>à ºå[W¡}¤à Wå¡}[ÅĤà K¤o¢ì³–i¡ "[ÎKã šài¢¡>¹ "³à *Òü>à W¡;[³Ä[¹¤à &>[š[š>à [Î[i¡>[Åš
&ì³–ƒì³–i¡ [¤º, [Î&[¤Kã ³àìÚàv¡û¡à ³t¡³ šå³—³v¡û¡à 뺚A¡[> "³[ƒ [Î&[¤ W¡;>Ò–ƒ>¤à ëÒà;>K[> ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú

Leave a Reply

Your email address will not be published.