ºóå¡ "³Îå ºóå¡Kã A¡àĤà ...

ƒà. "ìt¡à³ ">åšà³à 냤ã
ºóå¡ "[Î ³à캳Kã J«àÒüƒKã ³¹ç¡*Òü¤à W¡ãgàA¡ [>šàºKã ³>å}ƒà "³[>¡ú ºàÒü¹¤à íº¤àA¡[Å}Kã *Òü>[ƒ "³åB¡à ëÒÄà ³¹ç¡*Òü¤à W¡>à}Kã Źç¡A¡ ³¹à} A¡àÚ>à šã¤à R¡´¬à t¡R¡àÒü󡃤à W¡ãgàA¡ "³[>¡ú ³[΃à ëÅ–µã;ìºà> "³Îå} ó塃 ëÎA塸[¹[i¡ƒà Úà´•à W¡àl¡ü>à ë=ïƒà} "³à ëºï[¹¡ú ºóå¡ "[ÎP¡´¬à ëÎà[Î*-ÒüìA¡àì>à[³A¡ [ÎK[>[ó¡A¡à–i¡ íº¤>à W¡ãgàA¡ "[Τå Kalapathara (Plant of Virtues) ÒàÚ>à JR¡>¤t¡à >v¡>à prosperty & fertility Kã [Î촬ຠ"³Îå *Òü[¹¡ú
ºóå¡ "[Î Musaceae family Kã ³>å} W¡>¤à Gaint Herbaceous Monocotyledonous šà´¬ã "³[>¡ú Musaceae family Kã ³>å}ƒà ³Jº ">ã íº¡ú ³ìJàÚ "ƒå[ƒ @ 1) Musa "³Îå} 2) Ensete [>¡ú Musa Kã ³>å} W¡>¤à ºóå¡ ³Jº[Å}ƒà šà´¬ãKã "ìA¡àÚ¤ƒà šà´¬ã ³W¡à[Å} ëÒï¤à ë=}>K[>¡ú "ƒåKà "³ì¹à³ƒ>à Ensete Kã ³Jº[Å}ƒà šà´¬ã (ëšì¹–i¡ šÃà–i¡)Kã "ìA¡àÚ¤ƒà šà´¬ã ³W¡à ëÒïì¹àÒü¡ú Musa Kã ºìó¡àÒü ³¹ç¡Kã ÎàÒü\ [Î šãA¡Òü "ƒåKà "³ì¹à³ƒà Ensete Kã ºìó¡àÒü ³¹ç¡Kã ÎàÒü\[ƒ W¡àl¡üÒü "³Îå} šà´¬ãKã ³ìJà} "[Î W¡àl¡üì=àA¡Òü¡ú ºóå¡ú ºìó¡àÒü "[Î Musa accuminate Colla (A-Genome) "³Îå} Musa Balbigiana Colla (B-Genome) ">ãKã Inter & Intra Specific Croses ët¡ïƒå>à [ƒ¹àÒü®¡ ët¡ï¹A¡š[>¡ú ³[Î>à ë\ì>àì³à Køç¡š A¡Úà "³à šåì=àA¡Òü¡ú ³ìJàÚ "ƒå[ƒ AA, AB, AAA, AAB, ABB, AABB & ABBB (Simond & Shepherd, 1955) [>¡ú
Musa Species "[Î Îàl¡üi¡-ÒüÊ¡ &[ÎÚàƒKã ëÒï¹A¡š[> "ƒåKà Musa Accuminata "[Î>à ³àºàÚà [¹\>ƒKã ëÒï¹A¡š[>¡ú Simmonds & Shepherd, 1955 A¡ã ³tå¡} ÒüÄà ë>à}ìšàA¡ =}¤à ³àºàÚà [¹\>>à Musa Balbisiana Kã ëÒï¹A¡ó¡[´• ÒàÚ>à ëºï>[¹¡ú
ºóå¡ú ºìó¡àÒüKã Åã[\Äó¡³Kã ³tå¡}ÒüÄà ³Jº "׳ ë=àA—¡à JàÚìƒàA¡Òü¡ú ³ìJàÚ "ƒå[ƒ, "Òà>¤ƒà Dessert Banana : ³Jº "[Î "=å´¬à ³JºKã ºìó¡àÒü[>¡ú ³åÀ¤à, íÒ[\} ó¡à¹¤à ³t¡³ƒà W¡àîÄ¡ú ">ãÇ¡¤ƒà Cooking Banana : ³Jº "[Î[ƒ =å³ìƒ "³Îå} ³å>[‰îR¡ƒà ë=à}ºKà, R¡àÀKà >;yKà óå¡;ºKà W¡àî>¡ú "׳ǡ¤ƒà Beer Banana : ³Jº "[Î [¤Úà¹, \å¸Î>[W¡}¤à ëÅ´¬ƒà Åã[\îÄ¡ú ºìó¡àÒü ³Jº "[Î Jàt¡A¡ ët¡ïÒü "³Îå} Astringent Taste *Òü¡ú
ºóå¡ú ºìó¡àÒüKã ë³[ƒìÑ•º 뮡ºå¸ Úà´•à ¯à}¤à ³¹´•à ³[ÎKã Åã[\Äó¡³ "ÎåB¡ã ³t¡ãA¡ Úà³ìJø¡ú J¹ƒ} šÀ¤ƒà ºóå¡Kã ëÊ¡³ (³[Å})ƒKã Ç¡}¤à ³Òã(\å¸Î) "[Î>à [A¡ƒ[>ƒà íº¤à >å} t塳Ò>¤ƒà ³ìt¡} š}Òü¡ú ºìó¡àÒüKã ³Aå¡ "[Î ³ã*Òü¤Kã l¡ü>Åà ó¡Ò>¤ƒà >v¡>à eye sight "³Îå} ë¹[i¡>àKà ³¹ã íº>¤à ºàÚ>à[Å} ó¡Ò>¤ƒÎå ³ìt¡} šà}Òü¡ú ºóå¡ "³Îå} ºìó¡àÒüKã ³Åà W¡à¤>à Òài¢¡Kã ">à¤à, "γà, ë¤øà>A¡àÒü[i¡Î>[W¡}¤à ºàÚ>à[Å} ó¡Ò>¤ƒà ³ìt¡} šà}Òü¡ú ºóå¡=ì¹à Male Bud "[Î W¡à¤>à W¡àJà*Kã >å}R¡àÒüt¡¤à A¡Úà ó¡Ò[À¡ú ³¹³ "[Î>à º³ƒKã ÒÀA¡šƒà ºóå¡=ì¹àKã ÒüXà} W¡àĤà, šã\>¤à R¡[ÎÎå 'ìJàÚKã JåÄàÒüƒà W¡;>[¹¡ú ºìó¡àÒü ³Aå¡ "A¡}¤>à ëÅ´¬à šàl¡üƒ¹ "[Î &[–i¡ìÎ[Ÿi¡A¡Kã ³P¡o ëW¡>¤ƒà ÒA¡W¡à}Kã "ìÅàA¡-"š>à "³Îå} W¡à=;šà ó¡Ò>¤ƒà Åã[\îÄ¡ú ºìó¡àÒü ³Åà W¡à¤t¡à >v¡>à "ît¡ "W¡à-"=A¡[Å} ëÅ´¬ƒå Åã[\îÄ¡ú J胳 *Òü>à Yogurts, Milkshakes, Ice-Cream, Breads, Cakes, Flavoured drinks, Body Food, Sauces >[W¡}¤à¡ú
ºìó¡àÒüƒKã ëÅ´¬à \å¸Î "³Îå} [¤Ú¹ "[Î "ºìA¡àìÒàºKã W¡à} ë>´•à Úà*¤à "³Îå} [®¡i¡à[³> B6 A¡ã W¡à} ¯à}>à Úà*¤>à ÒA¡W¡à}Kã Stress "³Îå} Anxity ëA¡àA¡Ò>¤ƒà ³ìt¡} šà}Òü¡ú "ó¡¤à ³JºKã ³åA¡ (Ink) "³Îå} ³Wå¡ (Dye) >[W¡}¤à Ç¡}¤ƒà ºóå¡Kã ³[Ò Åã[\îÄ¡ú "ƒåKãÎå ³=v¡û¡à ºóå¡¡ú ºìó¡àÒüƒKã ëÅ´¬à l¡ü; (Ash) "[Î Åà¤> "³Îå} Anti-Dandruff Shampoo >[W¡}¤à Åःà Åã[\Ä[¹¡ú ºóå¡Kã ³[Å} (Fibre) "[Î ëW¡ "³Îå} A¡ì¹X ë>ài¡(\šà>Kã A¡ì¹[X) ÅःÎå Åã[\Ä[¹¡ú
ºóå¡Kã ³[Å}>à ëÒï[\[v¡û¡ ëi¡Gi¡àÒüº Òü–ƒ[Ê¡öƒà Úà´•à ³¹ç¡*Òü¤à ë¹à-ë³i¡[¹ìÚº *Òüƒå>à ³Jº A¡ÚàKã ëšà;º³[Å}¡ Åःà Åã[\Ä[¹¡ú =åì³àA¡, ó¡A¡, ëó¡àìi¡à ëóø¡³, ³è[v¢¡, ë¤àG, Jà*, tå¡šã, ¯àº ëÒ[U} "³Îå} ³Jº A¡ÚàKã A¡àŤà ëšà;º³[Å} Ç¡}ìƒàAá¤à ºóå¡Kã ³[Å}>à Åàƒå>à Åã[\Ä[¹¡ú
"¯à} ë>à}ìšàA¡ ®¡à¹t¡A¡ã º³[Å}ƒ[ƒ ºóå¡ "[Î [몧 *ó¡ P¡ƒ [¯º *Òü>à ëºï>¤t¡à >v¡>à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ºàÒüKã "³Îå} ‹´¶¢Kã *Òü¤à =¤A¡-ë=ï¹³¡ A¡ÚàƒÎå Åã[\îÄ¡ú "R¡à} "³à ëšàA¡šƒKã ë=ï¹³ƒKã ëÒï¹Kà, ºåìÒà}-ëJà}ìƒà}¤à, ºàÒü-Jå¹ç¡´¬à, ³ã "³à íºt¡¤>[W¡}¤à ë=ï¹³[Å}ƒà ºóå¡Kã ³>à (ºà) "[Î W¡}‰¤à Úà‰¤à ³W¡º "³à *Òü[¹¡ú ºà>à šåJº (ëšÃi¡) *Òü>à >;yKà ëšà;-íW¡ ëÚà´¬ƒÎå Åã[\Ä[¹¡ú "JĤà ÒüXà} "³Îå} "W¡à¹KンA¡ ºóå¡ =ȹà "³Îå} ºóå¡ ³Åà "[Î íA¡ì=ºƒà Úà´•à šà´•à íº>[¹¡ "³[ƒ ëºï>[¹¡ú (³=}-³=})

Leave a Reply

Your email address will not be published.